1396/02/08 |06:54:36
 
  حقيقتي از اين سراغ ندارم که انسان مي تواند با تلاش زندگي خود را متعالي سازد . (تورئو )  
   
     
  مقالات فارسی    
 بررسی همبستگی بين سازه های State-Trait Anger Expression Inventory-2 (STAXI-2)وDepression Anxiety and Stress Scales (DASS)و پيش بينی سازه های روانشناختی DASS بر اساس مقياس STAXI-2
 اثر حساسيت زدايی چشمی حرکتی بر اختلال استرس پس از سانحه
 بررسی فراوانی افت عملکردی و نقص شناختی و عوامل همراه در سالمندان بستری در بيمارستان
 بررسی شيوع خشونت خانگی و نقش آن برحيطه های سلامت روان
 بررسی وضعيت بهداشت باروری زنان خشونت‌ ديده مراجعه کننده به مراکز کاهش آسيب شهر تهران در سال 1389
 شکاف کيفيت برنامه آموزشی مشاوره پيش از ازدواج از ديدگاه زوجين مراجعه‌کننده به مراکز پيش ازازدواج تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی درسال1389
 بررسی زمان وصال يافتگی و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی و بيمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی
 بررسی طرح‌واره‌ها و پيوند والدينی در دختران نوجوان با وزن طبيعی، چاق و يا دارای علائم بی‌اشتهايی عصبی
 اثر توانبخشی شناختی به کمک رايانه و دارو درمانگری در بازداری پاسخ و زمان واکنش کودکان نارسا توجه/ فزون کنش
 اثربخشی نمايش درمانی بر فراخنای توجه دانش آموزان پسر دارای ناتوانی هوشی تحولی
 اثربخشی گروه درمانی رابطه والد- کودک بر پرخاشگری کودکان پيش دبستانی
 مقايسه اثربخشی روش‌های درمانی حساسيت زدايی منظم، مهارت‌های مطالعه و روش ترکيبی در کاهش اضطراب امتحان
 اثربخشی درمان فراشناختی بر باورهای فراشناختی و اعتماد شناختی در بيماران مبتلا به اختلال هراس اجتماعی
 اثربخشی گروه درمانی شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر افزايش بهزيستی ذهنی و اميد بيماران مبتلا به ام اس
 اثربخشی گروه درمانی بر کاهش علائم روان‌شناختی بيماران ام اس
 اثربخشی درمانگری چند وجهی لازاروس بر ارتقاء سلامت عمومی در بيماران ام اس
 تأثير روان درمانگری پويشی کوتاه مدت مبتنی بر هستۀ تعارضی موضوع ارتباطی در بهبود نشانه‌های گوارشی و شيوه‌های مقابله با تعارض بيماران سوء هاضمه کنشی
 تأثير بازی درمانگری کودک محور بر کاهش نشانه‌های رفتاری کودکان با اختلال نارسايی توجه/ فزون کنشی
 اثر افشای نوشتاری بر شدت علائم وسواسی و افسردگی مبتلايان به اختلال وسواس- اجبار
 اثربخشی درمان مبتنی بر دلبستگی بر علائم نافرمانی مقابله‌ای در دختران دارای مشکلات دلبستگی
 بررسی ميزان اضطراب جدايی کودکان و اثربخشی بازی درمانی با رويکرد رفتاری- شناختی بر کاهش آن
 اثربخشی مدل پيشگيری از بازگشت بر پايه ذهن‌آگاهی در پيشگيری از بازگشت و انگيزش در افراد وابسته به مواد افيونی
 اثربخشی آموزش شناختی رفتاری مادران بر تغيير رفتار مادرانه و دلبستگی ناايمن کودک
 اثربخشی مداخلات زود هنگام مبتنی بر بازی‌های توجهی بر ميزان توجه کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه- بيش فعالی/ تکانشگری
 اثربخشی روش‌های درمان پردازش شناختی و پردازش مجدد هولوگرافيک در کاهش علائم روان‌شناختی دانش آموزان مواجه شده با آسيب
 مقايسه اثربخشی دو رويکرد خانواده ‏درمانی مبتنی بر طرحواره‏ درمانی و نظام عاطفی بوون بر ميل به طلاق در مراجعان متقاضی متارکه
 اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری در کاهش خشم و پرخاشگری رانندگی
 تأثير مديريت دفاع‌های تاکتيکی در روان درمانی پويشی فشرده کوتاه مدت بر رضايت‌مندی زوج‌ها
 اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر کيفيت زندگی بر بهزيستی ذهنی و سلامت روان
 بررسی تأثير مداخلات شناختی در کاهش شدت درد، پريشانی و بهبود کيفيت زندگی موقعيتی کودکان مبتلا به سرطان
 اثربخشی مصاحبه‌ی انگيزشی بر ارضای نيازهای بنيادی روان‌شناختی در بيماران عمل باز عروق کرونر قلب
 اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر روابط اجتماعی دختران فراری: پژوهش مورد منفرد
 مقايسه بازداری در کودکان دبستانی دارای علائم و نشانه‌های اختلال سلوک با کودکان بهنجار
  رگه‌های شخصيتی پيش بينی کنندۀ نشانگان افسردگی در کودکان
 مقايسه اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن، درمان نوين شناختی رفتاری مبتنی بر پيشگيری و درمان معمول بر علائم افسردگی و ساير علائم روان‌پزشکی
 تعيين عوامل روان‌شناختی مرتبط با ناتوانی جسمی در بيماران مبتلا به کمردرد مزمن
 عوامل خطرساز شناختی درد در سزارين: مقايسه بيمارستان‌های خصوصی و دولتی
 معناداری بالينی تغيير در کارآزمايی‌های بالينی درد مزمن
 اثربخشی تنش زدايی تدريجی عضلانی بر تنيدگی ادراک شده بيماران مبتلا به فشارخون اساسی
 اثربخشی زوج درمانی رفتاری ـ ارتباطی برنشتاين بر تعارضات زناشويی
 تأثير زوج درمانی شناختی در کاهش ميزان افسردگی و افزايش رضايت زناشويی
 اثربخشی درمان فعّال سازی رفتاری و قراردادی گروهی بر افسردگی، اضطراب و استرس زناشويی در بيماران کرونر قلبی
 اثربخشی روان درمانی کوتاه مدت روابط موضوعی برکاهش شدت افسردگی و مشکلات بين فردی زنان مبتلا به اختلال افسردگی اساسی با همبودی اختلال‌های شخصيت خوشه C
 رابطه برون‌ گردی و نوروز گرايی با نارسايی‌های شناختی: ارزيابی نقش واسطه‌ای فراشناخت
 اثربخشی افشای هيجانی (گفتاری و نوشتاری) بر علائم افسردگی، اضطراب و استرس دانشجويان
 مقايسه اثربخشی آموزش‌های ذهن آگاهی و تنظيم هيجان بر سلامت روان جانبازان شيميايی
 اثربخشی آموزش حافظه‌ی فعال بر بهبود عملکرد تحصيلی کودکان با ناتوانی يادگيری رياضی
 تاثير مداخله در فرايند هويت‏يابی در بهبود مشکلات هويتی و سلامت روانی دانشجويان
 رابطه معنويت سازمانی با توانمندسازی روانشناختی، خلاقيت، هوش معنوی، استرس شغلی و رضايت شغلی کارکنان دانشگاه
 مقايسه مؤلفه‌های فراشناخت و نارسايی‌های شناختی براساس ابعاد شخصيتی
 اثربخشی آموزش به روش ديويس بر خودپنداره کودکان دارای نارساخوانی
 اثربخشی آموزش گروهی برنامه افزايش مهارت‌های مقابله زوج‌ها بر کيفيت ارتباط زوج‌های ناسازگار
 ارتباط افسردگی و اضطراب با الگوی سه عاملی شخصيت اسکيزوتايپی
 اثربخشی بازی ‌درمان‌گری بر ارتقای رفتار اجتماعی مثبت کودکان پيش‌دبستانی
 تأثير آموزش آگاهی واج‌شناسی بر کاهش خطاهای املايی دانش‌آموزان دارای اختلال نوشتن
 اثربخشی آموزش گروهی برنامه افزايش مهارت‌های مقابله زوج‌ها بر کيفيت ارتباط زوج‌های ناسازگار
 مقايسه سرسختی بين زوج‏های متقاضی و غيرمتقاضی طلاق
 رابطه فرهنگ سازمانی با انگيزش شغلی، اشتياق شغلی و رفتارهای نوآورانه با ميانجی‌گری توانمندسازی روانشناختی
  اثربخشی برنامه تقويت هوش‏هيجانی بر کنترل رفتار قلدری نوجوانان
 اثربخشی آموزش مهارت‏های زندگی بر ميزان اضطراب، شادی و کنترل خشم نوجوانان با ناتوانی جسمی-‌حرکتی
 مقايسه بخشش در افراد افسرده غيربالينی، افسرده بالينی و افراد بهنجار
 الگوهای ارتباطی خانواده با منبع ‏کنترل و عزت ‏نفس نوجوانان
 تاثير خودکارآمدی ادراک شده بر پردازش اطلاعات چهره های هيجانی
 رابطه نگرانی و نقص در تعديل هيجانی با سلامت‎روانی و کيفيّت‏ زندگی دانشجويان
 رابطه بين سبک‎های دلبستگی و نگرش افراد به عشق با ارزش‏های ازدواج
 اثربخشی درمانگری شناختی- رفتاری و شناخت درمانگری مذهبی بر اضطراب دانش‎آموزان
 زنان و مردان نابارور: عوامل تنيدگي‏‏‏ زا، راهکارهای مقابله‎ای و سلامت روانی
 بررسی رابطه سبک‏های دلبستگی و سلامت روانی با سازگاری زناشويی در زوجين
 راهبردهای کنترل فکر و رگه اضطراب: پيش‏بيني‏کننده‏های نگرانی بيمارگون در نمونه غير بالينی
 ثأثير سبک والدينی و روان‌بنه‌های ناسازگار اوليه مادران بر حرمت‏خود کودکان
 ارتباط بين صفاتِ شخصيتی و نگرشهايِ مذهبی در دانشجويانِ با استعداد درخشان
 ارتباط بين صفاتِ شخصيتی و نگرشهايِ مذهبی در دانشجويانِ با استعداد درخشان
 رابطه بين مناطق جغرافيايی، تيپ شخصيتی، وضعيت اجتماعی- اقتصادی و عوامل دموگرافيک با استرس شغلی
 رابطه بين تيپ شخصيتی D و مولفه های آن با سلامت عمومی در دانشجويان
 تأثير آموزش‏های شناختی- رفتاری بر تعديل انتظارات غيرمنطقی، بلوغ عاطفی و نارضايتی زناشويی در زنان
 اثر مقابله درمانگری بر نااميدی زنان نابارور
 نقش ميانجی تنظيم هيجان‏شناختی در ادراک نوجوانان از ابعاد سبک‏های فرزندپروری و موفقيت‏تحصيلی آنها
 اثربخشی روان‏درمانگری شناختی- تحليلی، ‌روان‏درمانگری شناختی و دارو‏درمانگری در کاهش‌بی‌ثباتی هيجانی‌،‌ رفتار تکانشگری و بي‏ثباتی اجتماعی در افراد مبتلا به اختلال دو قطبی II
 تاثير سبک های هويتی بر افکار خودکشی دانشجويان
 پروتکل گروهی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی MBCT)) در مورد بيماران افسرده خودکشی‌گرا: ارزيابی کيفی
 بی‌خوابی مزمن در زنان: مقايسه دارودرمانگری و رفتاردرمانگری
 اثربخشی برنامه ترخيص بر آگاهی، نشانه‌های بالينی و دفعات بستری بيماران اسکيزوفرنيای بستری در بيمارستان‌های دانشگاه علوم‌پزشکی ايران
 اختلال‌های شخصيتی و شيوه‌های رويارويی در زنان روسپی
 اثربخشی درمان گروهی ترميم شناختی در بيماران مبتلا به اسکيزوفرنيا با سير طولی
 الگوی علّی هوش هيجانی، اسکيزوتايپی و آسيب روانی
 اسکيزوتايپی: از سلامتی تا فروپاشی روان‌پريشی
 ارتباط اعتياد، تاب‌آوری و مؤلفه‌های هيجانی
 نقش ويژگی‌های شخصيتی و جمعيت‌شناختی در همسرآزاری
 بررسی کيفی نيازهای زنان برای درمان اعتياد
 تجربه زنان بستری در بخش روانپزشکی از روابط خانوادگی- زوجی: يک پژوهش کيفی
 آسيب‌شناسی روانی محور يک درچهار ماهۀ اول پس از آسيب مغزی تروماتيک
 ويژگی‌های بالينی و ثبات تشخيصی اختلال دوقطبی در کودکان و نوجوانان
 اثربخشی درمان شناختی – رفتاری گروهی و مواجهه‌درمانی بر ميزان سوگيری تعبير و ترس از ارزيابی منفی در اختلال اضطراب اجتماعی
 فراتحليل اثربخشی مداخلات شناختی- رفتاری در کاهش اضطراب امتحان در ايران
 اثربخشی روان‌نمايشگری در بهبود مهارت‌های اجتماعی و کاهش اعتياد به ‌اينترنت در دانشجويان دختر
 A risk-scoring scheme for suicide attempts among patients with bipolar disorder in a Thai patient cohort
 The role of self-help in the treatment of mild anxiety disorders in young people
 تاثير استرس شغلي بر خشنودي شغلي و سلامت روان: اثر تعديل كننده سرسختي و حمايت اجتماعي
 بهداشت روان در ايران: دستاوردها و چالش‌ها
 بررسي همبودي اختلال هاي خلقي و اضطرابي در معتادان جوياي درمان و افراد بهنجار
 بررسي ميزان همسرآزاري در دانشجويان دانشگاه آزاد تنكابن، سال 1382
 بررسي آزمايشي مشكلات حافظه در مبتلايان به نوع وارسي اختلال وسواسي - اجباري
 ارتباط ويژگي ‌هاي جمعيت‌ شناختي با ميزان شيوع افسردگي در دانش‌ آموزان دبيرستاني
 ارتباط حمايت اجتماعي ادراك شده و رويدادهاي استرس زاي زندگي با افسردگي
  اثربخشي شناخت درماني گروهي بر پايه تفکر نظاره اي (ذهن آگاهي) و فعال سازي طرح واره هاي معنوي در پيش گيري از عود مصرف مواد افيوني
 وضعيت هويتي نوجوانان تهراني
 مقايسه نتايج آزمون هاي فرافكن ترسيمي در كودكاني كه مورد كودك آزاري جسمي قرار گرفته اند با كودكان عادي
 مقايسه كاركرد اجرايي و شواهد عصب روانشناختي در اختلال وسواسي ـ اجباري و اضطراب فراگير
 عملکرد حافظه سرگذشتي در بيماران دچار اختلال شخصيت مرزي
 سلامت روان و تصادفات جاده اي
 راهبردهاي مداري نوجوانان تهراني در وضعيت هاي مختلف هويتي
 بستري و درمان اجباري: نگاهي به قوانين بهداشت روان (مقاله مروري)
 بررسي ميزان شيوع عقب ماندگي ذهني و عوامل موثر در كودكان و نوجوانان منطقه ساوجبلاغ
 بررسي حافظه سرگذشتي و شواهد عصب روان شناختي در اختلالات وسواسي- اجباري و اضطراب فراگير
 ارتباط سبک هاي مقابله اي با هوش هيجاني در دانش آموزان
 ارتباط اختلالات رفتاري با هوش هيجاني در دانش آموزان
 ارتباط اختلال هاي رفتاري سبک ها و راهبردهاي مقابله اي در دانش آموزان
 اثربخشي رفتاردرماني شناختي در درمان مبتلايان به چاقي
 اثربخشي درمان حل مساله در کاهش شدت افسردگي دانشجويان
 بهوشياری و نيازهای بنيادی روانشناختی در بيماران قلبی- عروقی
 طرح واره های ناسازگار اولیه و ابعاد طرح واره تجاوزگران جنسی
 پيش‌بينى فرار دختران با استفاده از مدل پنج عامل بزرگ شخصيت
 اولویت‌های پژوهشی حیطه علوم رفتاری از دیدگاه دست‌اندرکاران بهداشت روان در شهر اصفهان
 تأثير قصه‌گويى در کاهش پرخاشگرى پسران شش تا هشت ساله
 اثربخشى آموزش خانواده بر ميزان بار روانى مراقبان خانگى بيماران روانى بسترى
 ويژگي‌هاى روان‌سنجی نسخه فارسی آزمون یادگیری شنوایی- کلامی ری در سالمندان
 ويژگي‌هاى روان‌سنجى «آزمون درآميختگى افکار» در دانشجویان
 ساخت و اعتباریابی پرسش‌نامه ارتباط با مدرسه
 ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی «مقیاس ارزيابى شناختى واحد روانپزشکي- عصبي» در بیماران مبتلا به زوال عقل
  الگوى پیش بینی هراس اجتماعی در دانشجویان بر پايه مؤلفه های شناختی- رفتاری
 مقايسه طرح واره هاي ناسازگار اوليه در همسران مطلقه و عادي به عنوان پيش بيني كننده طلاق
 مقیاس فعال¬سازی رفتاری برای افسردگی: ویژگی¬های روان‌سنجی و تحلیل عاملی تأییدی نسخه ایرانی
 برتری جانبی مغزی پردازش محرک‌های ديداري کلی- جزيی در بیماران مبتلا به اختلال وسواسي- اجباري
مشاهده آرشیو مقالات
  English  
  صفحه اصلی  
  خبر ها  
  مقالات  
  نشریات  
  معرفی کتاب  
  کارگاه های آموزشی  
  کلبه روانشناسان بالینی  
  کمیته های تخصصی  
  کتابخانه  
  تماس با ما  
  درباره ما  
  پیوند ها  
  وبلاگ  
  خبرنامه  
  © 1389 - Iranian Clinical Psychology Association صفحه اصلی   خبرها   برنامه های آموزشی و کنگره ها   درباره ما   تماس با ما